این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
Home > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی

 
احمد اصغریان جدی
دانشيار دانشکده معماري و شهرسازي
دانشگاه شهید بهشتی
 محمدتقی احمدی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست          
دانشگاه تربیت مدرس
 امیر شکیبا منش
استادیار دانشگاه هنر تهران