این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: کارگاههای آموزشی

پدافند غیرعامل در شهرسازی

1396/07/25
دکتر امیر شکیبامنش
ظرفیت 80 نفر

* اصول و مبانی پدافند غیرعامل در شهرسازی
* پدافند غیرعامل در بحران های شهری
* سازوکارهای پدافند غیرعامل در کنترل بحران های شهری
* الگوی شهرسازی برگرفته از دفاع غیرعامل


لينك اصلي

بهبود امنیت شبکه های توزیع آب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل( با تاکید بهینه سازی چندهدفه سنسورهای تشخیص آلودگی)

1396/07/26
دکتر محمدرضا نیکو
ظرفیت 80 نفر

• اصول و مبانی، مفاهیم و کلیات در ارتباط با پدافند غیرعامل
• اهمیت و ضرورت تامین امنیت و کیفیت آب آشامیدنی در شبکه های توزیع آب شهری
• سازمان های دخیل در تامین امنیت شبکه های توزیع آب شهری و بررسی تعارضات ذینفعان
• آشنایی با خصوصیات آلاینده خطرناک آرسنیک و اثرات آن بر کیفیت آب آشامیدنی
• بررسی اثرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ورود آلودگی به شبکه آب آشامیدنی
• معرفی اهداف اساسی در مکان یابی سنسورهای تشخیص آلودگی
− اهداف اقتصادی(هزینه تهیه، نصب و نگهداری)
− اهداف امنیتی و اجتماعی(تعداد جمعیت آلوده شده، زمان تشخیص، احتمال عدم تشخیص رخداد آلودگی، ریسک ناشی از ورود آلودگی و ...)
• مدیریت ریسک ورود آلودگی
• بررس اثرات ورود آلودگی همزمان از چند نقطه در شبکه توزیع آب و ارزیابی ریسک امنیت شبکه در بحرانی ترین حالات ورود آلودگی
• نحوه تعیین نفاط محتمل برای تزریق آلودگی و بازه تغییرات اثر گذار برای پارامترهای غیرقطعی
• بهینه سازی چند هدفه سنسورهای تشخیص آلودگی بر مبنای مدل NSGA-II با هدف حداقل سازی ریسک شبکه توزیع آب شهری
• ارائه نتایج عملی از اعمال یک مدل ریسک محور در شبکه توزیع آب شهری لامرد


لينك اصلي

معماری دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل

1396/07/26
دکتر احمد اصغریان جدی
ظرفیت 80 نفر

• اصول و طراحی معماری از منظر پدافند غیرعامل
• شناسایی دارایی ها در معماری
• شناسایی تهدیدات در معماری
• ارزیابی آسیب پذیری در معماری
• ارزیابی ریسک
• بررسی و تحلیل پیامد های تهدید و ارائه راهکارها
• مدیریت بحران و تخلیه اضطراری
• گزیده ای از مبحث 21 مقررات ملی ساختمان
• سیاست ها و اسناد بالا دستی
• ملاحظات معماری
• شاخص های معماری همساز با دفاع غیر عامل
• آسیب شناسی و ارزیابی فضاها و ساختمان های عمومی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر